top of page

Nå skal jentebasket forsterkes i Oppsal Basket!


Tildeling av midler og prosjektrammer

Oppsal Basket mottok før sommeren i år en tildeling på kr 225 000,- fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet øremerket en jentesatsing i Oppsal Basket.

Tildelingen var basert på følgende søknad:

Oppsal Basket ligger i ett nedslagsfelt med mange lavtlønnsfamilier, og har i alle år holdt prisen for deltagelse så lav som mulig for å få med alle. Vi har hatt en stor medlemsvekst blant barn og unge, men veksten har i de siste årene vært størst på guttesiden. Vi ønsker derfor å sette inn rekrutteringstiltak på jentesiden vår for å løfte denne. Der vi har medlemmer fra mange forskjellige nasjonaliteter på guttesiden, er ikke variasjonen så stor på jentesiden. For å få til dette ønsker vi:

1) Utdanne flere kvinnelige trenere 2) Engasjere en kvinnelig hovedtrener som, i tillegg til å trene opp flere kvinnelige trenere, skal arrangere åpne treninger, camper og sosiale aktiviteter for jenter – både medlemmer og ikke-medlemmer. 3) Lage en rekrutteringskampanje mot skolene i nærområde med skolebesøk og markedsføringsmateriale 4) Arrangere skoleturnering for jenter 5) Opprette ett inkluderingsutvalg hvor ett av utvalgets medlemmer skal ha ansvaret for jentesiden, her av å plukke opp de som har økonomiske utfordringer og passe på at det blir søkt støtte for disse, samt passe på at all aktivitet også er tilpasset de forskjellige religionene. Denne ansvarlige skal også se til at jentene blir likebehandlet i klubben.

Mål og tidshorisont

Målet med jenteprosjektet er å skape en trygg arena hvor jentene, på sine premisser, kan få mulighet til å oppleve inkludering, trivsel, utvikling og mestring. Vårt prosjekt har stort fokus på arbeidet mot sosiale og kulturelle barrierer, og deltakelse for kjønnsbalanse og likestilling. For Oppsal Basket har mangfold og inkludering hele tiden vært viktig, og nå ønsker vi også å styrke den delen av mangfold som innebærer økt andel kvinner i klubben.

Tilskuddet vi har mottatt gir rom for et prosjekt som varer frem til desember 2024. Planen inneholder flere viktige elementer som skal tilrettelegge for vekst og inkludering på jentesiden gjennom spillerutvikling, utdanning av flere kvinnelige trenere, rekruttering, skoleturnering og samarbeid med klubbens Inkluderingsutvalg og Ungdomsutvalg.

Tilskuddet er rettet mot inkludering og mangfold, og er ikke ment for en ren elite-satsing. Vi vil bygge fra bredden, med ønske om å få med flere jenter lengre på alle nivåer i basket.


Hva vi har gjort så langt?

Allerede våren 2023 arrangerte klubben flere åpne treninger for jenter, fra easy basket- alderen til de eldste ungdommene, både medlemmer og ikke-medlemmer. I juni arrangerte vi en jentekveld med Hege Eika Frey for ungdomsjenter født 2009-2005, med temaet ‘Hvordan har du det som jente i basket?’ Vi ser frem til videre arbeid med Hege og andre foredragsholdere som anerkjenner og løfter jenter i alle livsarenaer.

Klubben har satt fokus på trenerutdanning i år, og sammen med NBBF har vi hatt tett oppfølging både av trenere og spillere som ønsker å øke trenerkompetansen sin. Oppsal Basket har tre unge kvinner som ble godkjent som Easy Basket-trenere i sommer, og flere som har påbegynt eller planlegger å ta Trener 1-kurs. Det er i tillegg mange av våre ungdomsjenter som ønsker dommerutdanning. Eget dommerkurs skal arrangeres av klubben innen årsslutt.

Klubben har undersøkt og intervjuet flere kvinnelige hovedtrener-kandidater. Hovedtrener skal være en viktig rollemodell for yngre jenter i klubben, og jobbe med planlegging og organisering av jenteprosjektet. For 2023-2024 sesongen, er Robin Anne Myrvold ansatt som kvinnelig hovedtrener. Hun har vært medlem i Oppsal Basket siden 2018, spilt for Ullern Basket siden 2000 på både elite og 1K, og ser frem til videre utdanning i trenerrollen ved NBBF trenerløype. Robin, sammen med Sportslig Utvalg og Ungdomsutvalg, skal fokusere på å utvikle flere kvinnelige trenere, organisere workshops og clinics for spillere og trenere, arrangere åpne treninger og camper for jenter, samt sosiale aktiviteter som inkluderer både medlemmer og ikke-medlemmer, for å styrke samhold.

Hvordan vil vi utvikle jenteprosjektet videre?

Oppsal Basket skal utarbeide en rekrutteringskampanje med markedsføringsmateriale og gjennomføre skolebesøk i nærområde for å introdusere flere jenter for basket. En skoleturnering for jenter planlegges til våren, der ulike skole i nærområder blir inviteret og blir kjent med både basketverden og Oppsal Basket.

Styret har laget en strategiplan for jenteprosjektet, med klare rammer og målsettinger. Ambisjonen er å videreutvikle dette første prosjektet til et permanent, langsiktig og bærekraftig tiltak som kan gjøre Oppsal Basket til en enda mer attraktiv arena for kvinnelige spillere og trenere.

Strategien er basert på å bygge langsiktig og solid fra bredden. De tildelte midlene er ikke øremerket til en elitesatsing, men det er et ønske om å legge grunnlag for et kvinnelag som etter 1-2 år i 1K (muligens allerede sesongen 2024-2025) kan satse videre mot en plass i BLNO over de neste 3-4 årene.

Jentesatsingen vil bli støttet og videreutviklet i samarbeid med klubbens Inkluderingsutvalg og Ungdomsutvalg. Inkluderingsutvalget skal få ansvar for å fremme kulturell tilpasning for jenter, samt sikre likebehandling av jenter i alle klubbsammenhenger. Inkluderingsutvalget skal også følge opp økonomiske støttebehov i en langsiktig satsing ved å søke å finne egnede samarbeidspartnere og sponsorer. Ungdomsutvalget skal bestå av representanter for ungdom i klubben, som får være med på å påvirke beslutninger og utviklingen i klubben. Jentemedlemmer i Ungdomsutvalget skal være med på å utvikle retningslinjer og tiltak for likebehandling og inkludering av jenter.

Vi er fast bestemt på å gi jenter de ressursene og støtten de trenger for å nå sitt fulle potensiale, både på og utenfor banen. Oppsal Basket gleder seg til en spennende fremtid for jenter og kvinner i klubben vår!


Siste innlegg

Se alle

DAMELAG I 3.DIVISJON

Damelag i 3. divisjon! Spilte du basket da du var yngre? Eller er du fortsatt aktiv? Sitter du på tribuna mens barna spiller og drømmer om å spille selv med Oppsal-drakta på? -Da må du lese videre! Vi

留言


  • Facebook
  • Instagram
bottom of page